මෝටර් රථ

Toyota Vitz Car for Sale
 • Toyota Vitz Car for Sale
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2008
  Transmission
  Automatic
  කිලෝමීටර්
  98000 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  පෙට්රල්
  Body Style
  Hatchback
  නගරය
  Nugegoda
 • Rs. 2,900,000
quick sale
 • quick sale
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2011
  Transmission
  Automatic
  කිලෝමීටර්
  73996 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  පෙට්රල්
  Body Style
  Hatchback
  නගරය
  Piliyandala
 • Rs. 1,450,000
Nisan URVAN
 • Nisan URVAN
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  1986
  Transmission
  Manual
  කිලෝමීටර්
  1000000 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  ඩීසල්
  Body Style
  Van
 • Rs. 1,000,000
MERCEDES Benz C160
 • MERCEDES Benz C160
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2017
  Transmission
  Automatic
  කිලෝමීටර්
  17000 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  පෙට්රල්
  Body Style
  Sedan
  නගරය
  Wattala
 • Rs. 10,850,000
Nissan march
 • Nissan march
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2001
  Transmission
  Automatic
  කිලෝමීටර්
  165000 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  පෙට්රල්
  Body Style
  Hatchback
  නගරය
  Ampara
 • Rs. 1,550,000
Toyota Townace
 • Toyota Townace
 • නි. වර්ශය
  1996
  කිලෝමීටර්
  200000 Km
  GVM
  750 kg
  නගරය
  Colombo
 • Rs. 1,550,000
Redi Go S
 • Redi Go S
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2017
  Transmission
  Manual
  කිලෝමීටර්
  2700 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  පෙට්රල්
  Body Style
  Hatchback
  නගරය
  Panadura
 • Rs. 1,600,000
Suzuki Every For Sale
 • Suzuki Every For Sale
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2017
  Transmission
  Automatic
  කිලෝමීටර්
  26000 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  පෙට්රල්
  Body Style
  Van
  නගරය
  Kalutara
 • Rs. 2,530,000
corolla 110 se saloon rivra
 • corolla 110 se saloon rivra
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2000
  Transmission
  Automatic
  කිලෝමීටර්
  914000 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  පෙට්රල්
  Body Style
  Sedan
  නගරය
  Badulla
 • Rs. 18,750,000
Nissan navara smart cab
 • Nissan navara smart cab
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2010
  Transmission
  Automatic
  කිලෝමීටර්
  159000 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  ඩීසල්
  Body Style
  Pickup/ Cab/ Ute
  නගරය
  Katunayaka
 • Rs. 2,950,000
Nissan Fb 14
 • Nissan Fb 14
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  1996
  Transmission
  Manual
  කිලෝමීටර්
  199207 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  පෙට්රල්
  Body Style
  People Mover
  නගරය
  Kundasale
 • Rs. 1,470,000
Toyota Corolla 110
 • Toyota Corolla 110
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  1997
  Transmission
  Automatic
  කිලෝමීටර්
  194000 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  පෙට්රල්
  Body Style
  Sedan
  නගරය
  Moneragala
 • Rs. 2,000,000
Honda Fit Shuttle
 • Honda Fit Shuttle
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2014
  Transmission
  Automatic
  කිලෝමීටර්
  54000 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  Hybrid
  Body Style
  Wagon
  නගරය
  Rajagiriya
 • Rs. 4,300,000
suzuki every 2017
 • suzuki every 2017
 • Seller Type
  Private Seller
  වාහනයේ තත්වය
  පාවිච්චි කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2016
  Transmission
  Automatic
  කිලෝමීටර්
  26000 Km
  ඉන්ධන වර්ගය
  පෙට්රල්
  Body Style
  Van
  නගරය
  Kalutara
 • Rs. 2,490,000
Three weel
 • Three weel
 • තත්වය
  භාවිතා කර ඇත
  නි. වර්ශය
  2011
  කිලෝමීටර්
  61000 Km
  නගරය
  Katharagama
 • Rs. 530,000
 • Page of 2
Listings to be compared
There are no listings to compare
Log in
පාස්වර්ඩ් එක අමතකද? Remind