දේපළ

dagonna maha vidyalaya
31,Kadawatgama,Kadugannawa
 • 31,Kadawatgama,Kadugannawa
 • 626 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Kandy
 • Rs. 5,600,000
No.27, tissa road, hungama
Malabe
 • Malabe
 • 10 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Malambe
 • Rs. 17,000,000
thiththawella ,kurunegala.
115/1 chithragala ambalantota
 • 115/1 chithragala ambalantota
 • 5317 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක් සදහාද?
  කුලියට දීමට
  නගරය
  Ambalantota
 • Rs. 150,000 / Per month
110/8, Polhena, Madapatha, Piliyandala
188 pahalawella rd baththaramulla
 • 188 pahalawella rd baththaramulla
 • 539.27 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Battaramulla South
 • Rs. 25,000,000
No 03 Kandhanawaththa, Thiththawelmankada,Wewaldeniya
191/53 ,first lain, asiriuyana, matthegoda, kottawa.
ගම්පහ(බෙම්මුල්ල)
Kendahenawatta,pannipitiya
morawatta Kandana
 • morawatta Kandana
 • 3210 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Kandana
 • Rs. 3,500,000
66/ A-1, Gohagoda road, Polwatta, katugastota
Mandawala para,(kanaththa para),batahira malamulla,panr
Listings to be compared
There are no listings to compare
Log in
පාස්වර්ඩ් එක අමතකද? Remind