නිවාස

502/5, Welihinda, Kaduwela.
 • 502/5, Welihinda, Kaduwela.
 • 218 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  කුලියට දීමට
  නගරය
  Colombo
 • Rs. 13,000 / Per month
Madiwela
 • Madiwela
 • 2210 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Nugegoda
 • Rs. 29,000,000
Gonamadiththa road,kesbawa,piliyandala
Angoda
 • Angoda
 • 437 Acre
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Colombo
 • Rs. 15,000,000
Nuwara Eliya, Magasthota
 • Nuwara Eliya, Magasthota
 • 6617 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Nuwara Eliya
 • Rs. 107,000,000
Listings to be compared
There are no listings to compare
Log in
පාස්වර්ඩ් එක අමතකද? Remind