වාණිජ දේපල

Malabe
 • Malabe
 • 10 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Malambe
 • Rs. 17,000,000
66/ A-1, Gohagoda road, Polwatta, katugastota
pilimathalawa town
 • pilimathalawa town
 • 8 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Kandy
 • Rs. 17,000,000
292B, havelock road, havelock town, Colombo 5
358 biyagama road sinharamulla kelaniya
Main Street Arugambay Potuvil
 • Main Street Arugambay Potuvil
 • 27 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
 • Rs. 45,000,000
Kalalpitiya
 • Kalalpitiya
 • 3.10 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  කුලියට දීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Gampaha
 • Rs. 15,000 / Per month
121, pallepola. Mathale
 • 121, pallepola. Mathale
 • 32.8 Acre
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Matale
 • Rs. 80,000,000
387/5,Dunagaha RD.Nilpanagoda,Minuwangoda
117, Sri Medhananda road, Panadura
 • 117, Sri Medhananda road, Panadura
 • කුමක් සදහාද?
  කුලියට දීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Panadura
 • Rs. 10,000 / Per month
117 B-2/1, Sri Medhananda road, Panadura
656/1, Wickramasinghepura Junction
NO 60 PEPILIYANA ROAD
 • NO 60 PEPILIYANA ROAD
 • 1900 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Dehiwala
 • Rs. 10,000,000
52 A Wickramasinghepura, Battaramulla
 • 52 A Wickramasinghepura, Battaramulla
 • 10 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  කුලියට දීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Sri Jayewardenepura Kotte
 • Rs. 250,000 / Per month
226, Ganemulla Road, Hapugoda, Kandana
 • 226, Ganemulla Road, Hapugoda, Kandana
 • 300 Sq Feet
 • කුමක් සදහාද?
  කුලියට දීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Kandana
 • Rs. 18,000 / Per month
 • Page of 5
Listings to be compared
There are no listings to compare
Log in
පාස්වර්ඩ් එක අමතකද? Remind