දේපළ

205/B pannipitiya Road Thalawathugoda
Main road negombo
 • Main road negombo
 • 11 Acre
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
 • Rs. 1,575,000,000
Tangalle
 • Tangalle
 • 3.5 Acre
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Tangalle
 • Rs. 525,000,000
Facing Digana Road, Nattaramptha , Kundasale
Main road negombo
 • Main road negombo
 • 30 Perches
 • Category
  ඉඩම්
  නගරය
  Gampaha
 • Rs. 300,000,000
St.Ann's Road, Palangathure
 • St.Ann's Road, Palangathure
 • 53 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Negombo
 • Rs. 230,000,000
Thalpitiya North, Wadduwa
 • Thalpitiya North, Wadduwa
 • 89 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
 • Rs. 200,000,000
pilana road
 • pilana road
 • 103 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Habaraduwa
 • Rs. 165,000,000
No.737/7, Thalangama North, Malabe
Main road negombo
 • Main road negombo
 • 2211 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Negombo
 • Rs. 120,000,000
Pinnawala, Rambukkana
 • Pinnawala, Rambukkana
 • 220 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Kegalle
 • Rs. 120,000,000
182, Maradana Road, Beruwala
 • 182, Maradana Road, Beruwala
 • 164 Perches
 • කුමක් සදහාද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Beruwala
 • Rs. 120,000,000
79, Old Road, Nawala, Rajagiriya
Madanayake rd, Ganegoda, Akmeemana
 • Page of 56
Listings to be compared
There are no listings to compare
Log in
පාස්වර්ඩ් එක අමතකද? Remind