දේපළ

thalkote road,new town,sigiriya
 • thalkote road,new town,sigiriya
 • 26.9 Perches
 • කුමක්ද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Dambulla
 • Rs. 150,000,000
Nuwara Eliya, Magasthota
 • Nuwara Eliya, Magasthota
 • 6617 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Nuwara Eliya
 • Rs. 107,000,000
Waththegama
 • Waththegama
 • 18 Perches
 • කුමක්ද?
  විකිණීමට
  Category
  වාණිජ දේපල
  නගරය
  Kandy
 • Rs. 70,000,000
Rajagiriya
 • Rajagiriya
 • 4430 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Rajagiriya
 • Rs. 42,000,000
Madiwela
 • Madiwela
 • 2210 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Nugegoda
 • Rs. 29,000,000
175 c1 Kowinna rd Adiambalama
 • 175 c1 Kowinna rd Adiambalama
 • 4320 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Katunayaka
 • Rs. 28,000,000
Kiribathgoda, Kelaniya
 • Kiribathgoda, Kelaniya
 • 7323 Perches
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Kelaniya
 • Rs. 20,000,000
Angoda
 • Angoda
 • 437 Acre
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Colombo
 • Rs. 15,000,000
Palliyapara,gampaha
57/c horahena road Hokandara
katuwapitiya
 • katuwapitiya
 • 335 Acre
 • Category
  නිවාස
  කුමක්ද?
  විකිණීමට
  නගරය
  Negombo
 • Rs. 11,000,000
49/2,Werhara,Boralasgamuwa
Palugasdama,polonnaruwa
Kalutara, Payagala, Nagahaduwa Road,Nagahaduwa
991/11, STAGE 11, NEW TOWN, ANURADHAPURA
 • Page of 2
Listings to be compared
There are no listings to compare
Log in
පාස්වර්ඩ් එක අමතකද? Remind